протокол итогов скачать

 

Алдағы тендер туралы хабарлама

Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Көкшетау қалалық ауруханасы» Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналды кәсіпорны, 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Сәтпаев к-сі 85, 8 400 000 (сегіз миллион төрт жүз мың) теңге сомаға медициналық бұйымдар сатып алу тендерін өткізуі жайлы хабарлайды: 


Тауар тендерлік құжаттамаға сәйкес келесі мекенжайға жеткізілуі тиіс: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Сәтпаев к-сі 85.


Тауарлардың толық тізілімі, саны мен егжей-тегжейлі ерекшеліктері тендерлік құжаттамада көрсетілген.


Талап етілетін жеткізу мерзімі – 60 (алпыс) жұмыс күні.


30 қазан 2009 жылғы № 1729 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысымен бекітілген тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету үшін дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, зарарсыздандыратын) препараттарды, медициналық бұйымдар мен медициналық техниканы және фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Ережелерінің 8-9 тармақша талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер тендерге қатыса алады.


Тендерлік құжаттама пакетін 2016 жылғы 02 тамызға дейінгі мерзімде, мына мекенжай бойынша алуға болады: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Сәтпаев к-сі 85, мемлекеттік сатып алулар бөлімі, сағат 9.00-ден 15.00-ге дейін, немесе интернет ресурста 
www.gb.akmzdrav.kz, алуға болады. 


Тендерлік өтінімдерді ұсынылуының шеткі мерзімі 03 тамыз 2016 ж. сағат 13.00-ге дейін.


Тендерлік өтінімдер салынған конверттер 03 тамыз 2016 ж. сағат 15.00-де келесі мекенжай бойынша ашылады: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Сәтпаев к-сі 85, мемлекеттік сатып алулар бөлімі. Әлеуетті өнім берушілер тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне қатыса  алады.


Қосымша ақпарат және анықтама мына телефон арқылы алуға болады: 8 -716-2-78-06-33.

 

Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы

жанындағы «Көкшетау қалалық ауруханасы»

Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік

коммуналды кәсіпорынның бас дәрігері                                                           С.Қ. Кәкенов

 

Объявление о предстоящем тендере


Государственное коммунальное  предприятия на праве хозяйственного ведения «Кокшетауская городская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Сатпаева 85 объявляет  о проведении тендера по закупке медицинского оборудования на сумму 8 400 000 (восемь миллионов четыреста тысяч) тенге.


Товар должен быть доставлен согласно тендерной документации по адресу: 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Сатпаева 85.


Полный перечень товаров, количество и подробная спецификация, указаны в тендерной документации.


Требуемый срок поставки - 60 (шестьдесят) рабочих дня.


К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пп. 8-9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.


Пакет тендерной документации можно получить в срок до "02" августа 2016 г. включительно по адресу: 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Сатпаева 85, 
отдел государственных закупок, время с 9.00 до 15.00 часов или на интернет ресурсах:www.gb.akmzdrav.kz.


Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 ч. "03" августа 2016г.


Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 ч. "03" августа 2016г.  по следующему адресу: 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Сатпаева 85, 
отдел государственных закупок. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.


Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 -716-2-78-06-33.

 

Главный врач

Государственного коммунального  предприятия

на ПХВ «Кокшетауская городская больница»

при Управлении здравоохранения Акмолинской области                Какенов С.К.

 

Приложение_1_Тех._спецификация__Кровать_медицинская_функциональная скачать 


Приложение 2 - Заявка скачать


Приложение 3 - Опись документов скачать


Приложение 4- Справка об отсутствии задолженности скачать


Приложение 5 - Таблица цен скачать


Приложение 6 - Банковская гарантия скачать


Приложение 7 - Типовой договор скачать


Тендерная документация на кровать медицинская скачать


Обеспечение договора Банковская гарантия скачать


Документ о наличии работников скачать